Regulamin zakupów

Sklep wobec działająca pod adresem http:sklepl xxxx  jest platformą prowadzoną przez Fundację Kultury „WOBEC” .

Fundacja Kultury „WOBEC”
ul.   Lawendowa    9,

Gdańsk      80-840.
NIP:…………………..,REGON:………………………,KRS:…………………………
Sąd RejonowyGdańsk-Południe, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać:

24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://sklep

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem aSklep.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

§ 2. Ceny produktów

 1. Ceny na stronie Sklep.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny znajdujące się przy każdej książce lub płycie, nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklep.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze lub paragonie.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta  (tel. 537-323-500)
 3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

 1. Osobiście gotówką (pobranie) – przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki.
 2. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych.
 3. Przelewem bankowym na konto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Bonito.pl zapłaty za zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu odbioru zamówień. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

§ 6. Reklamacje

Sklep/Księgarnia WOBEC  zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną książkę, płytę lub rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać pisemnie na adres sklep.wobec. xxx, oraz telefonicznie pod numerem xxxxxx.

Sklep/Księgarnia najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje. W przypadku uznania reklamacji Księgarnia zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (list polecony ekonomiczny).

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka „Kontakt”).

Wadliwą książkę, płytę lub gadżet wraz z dowodem zakupu lub jego kopią należy odesłać na adres:
Sklep Wobec- Magazyn
ul. Ogrodowa 2A
83-031 Łęgowo
z dopiskiem „reklamacja”.

Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Sklep Wobec przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Bonito.pl. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Bonito.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Bonito.pl).
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Sklep. wobec.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Sklepu wobec na adres:

  Sklep Wobec- Magazyn
  ul. Ogrodowa 2A
  83-031 Łegowo
  z dopiskiem „zwrot”.

  Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

  Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

  Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu jest przesyłany także przez Bonito.pl Klientowi każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, zarówno w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia oraz w formie pisemnej (papierowej) wraz z przesyłką.
  Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sklep Wobec prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail (po wyraźnym zaznaczeniu takiej opcji – patrz: Załącznik nr 1).
 4. Sklep Wobec  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep Wobec  dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sklep Wobec  zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie płyt CD, płyt DVD, programów komputerowych zapisanych na nośnikach zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.
 8. Sklep Wobec informuje, że w przypadku zamówień na kwotę od 299,00 zł wzwyż, Klient otrzymuje rabat w postaci braku doliczenia do ceny towarów kosztów przesyłki. Jeżeli jednak następnie Klient zwróci część towarów, co spowoduje obniżenie wartości zamówienia poniżej kwoty 299,00 zł, rabat zostaje anulowany.

  § 8. Dane osobowe 

 9. Rejestrując się w Sklepie Wobec Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.
 10. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 11. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

  § 9. Postanowienia końcowe

 12. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy ze Sklepem Wobec. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy ze Sklepem Wobec  oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.
 13. Sklep Wobec informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Bonito.pl,
  – Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sklepem Wobec umowy,
  – Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem Wobec, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
  – niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresemhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  – Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 14. Obecność towarów na stronach Sklep wobec.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 15. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 4 stycznia 2016 roku.

 

Odstąpienie od umowy. [Załącznik nr 1.]

Wzór pisma odstąpienia
Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

Fundacja Kultury WOBEC
Ogrodowa 2A
83-83-031 Warszawa

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży nr.…….następujących rzeczy …………………………………………………

Proszę o zwrot ceny towaru na konto …………. ………………………..oraz kosztów wysyłki towaru od Państwa do mnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni.

Z poważaniem

 

By Triscode